top of page

algemene voorwaarden

privacy

LEVERINGS- EN ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Mobi Movi gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mobi-Movi opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 Prijs

a. Mobi-Movi is vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 25, Wet OB 1968. De prijzen van alle producten die via deze website kunnen worden besteld zijn exclusief eventuele omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld en exclusief verzendkosten.

b. De prijzen van goederen die op deze website zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

 

Artikel 4 Levering

a. De door Mobi-Movi opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

b. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

c. Mobi-Movi verkoopt wereldwijd. Voor bestellingen die naar het buitenland moeten worden verzonden wordt een betaling vooraf gevraagd hetzij door een overboeking via bank; hetzij door betaling via een creditcard.

 

Bij levering van het artikel met de verzending naar keuze worden de wetten en voorschriften van de verzender de regulerende wetten van de zending. Het risico op verlies van de artikelen passeert bij levering aan de vervoerder. Mobi-Movi wordt niet aansprakelijk gesteld voor verloren of vertraagde verzendingen na levering aan de verzendmaatschappij.

 

Artikel 5 Reclameren en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Mobi-Movi daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mobi-Movi de plicht tot het vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Mobi-Movi te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

 

Artikel 6 Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Mobi-Movi aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Mobi-Movi in gebreke.

b. Mobi-Movi heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

c. Indien Mobi-Movi, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.

d. Indien Mobi-Movi haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Mobi-Movi.

e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De door Mobi-Movi geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Mobi-Movi volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

 

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Mobi-Movi geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

 

Artikel 9 Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Mobi-Movi, dan wel tussen Mobi-Movi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Mobi-Movi, is Mobi-Movi niet aansprakelijk.

 

Artikel 10 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mobi-Movi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mobi Movi gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 11 Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Mobi- Movi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mobi-Movi deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12 Nederlands recht

Op overeenkomsten gesloten tussen Mobi-Movi en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13 Beeld- en tekstmateriaal

Beeldmateriaal en/of teksten mogen niet worden gereproduceerd, verzonden of afgedrukt zonder toestemming van Mobi-Movi.

 

Artikel 14 Gebruiksvoorwaarden

De mobiles zijn bedoeld als decoratief object en niet geschikt als speelgoed voor kinderen.

PRIVACY BELEID

 

Over ons privacy-beleid

Mobi-Movi geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacy-beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mobi-Movi. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy-beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy-beleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware WIX

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WIX. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WIX heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WIX is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WIX maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WIX behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Hostnet

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

 

WIX Payment provider

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van WIX payment provider. WIX payment provider verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. WIX payment provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WIX payment provider behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. WIX payment provider deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van WIX payment provider 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. WIX payment provider bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen Verzenden en logistiek

Post bedrijven

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van verschillende postdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Postdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de postdienst onderaannemers inschakelt, stelt deze postdienst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden/Eigen excel-bestanden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van eigen Excel bestanden. Wij nemen daarin op uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Mobi-Movi is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Mobi-Movi gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mobi-Movi op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine- leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mobi-Movi. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.

 

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy-beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy-beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy-beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens Mobi-Movi 

A. Schrofer

Nederland

T +(0)6 51 36 82 94

E info@mobi-movi.com

BETAALMETHODEN


IDEAL en creditcards

voorwaarden
bottom of page